Hem     Om Föreningen     Kalender                                                                                     Det Arabiska Fullblodet  Forum

 

  Galleri   Föl i Väst      Kontakt                                                                           Länkar    Köp&Sälj    Medlemskap

 

                 

  Styrelse 2013

 

  Ordförande: 

  Linda Fallqvist, äger stuteri Golden Arabians i Ljungskile tillsammans med  

  sambon Morgan och sönerna Ville och Linus  

 

  Kassör:

  Anna Johansson, äger stuteri Flatöns Araber på Flatön/Orust tillsammans med sin

  make Niklas och tre söner.

   

  Sekreterare:

  Martina Tjörnvik, äger stuteri Julibackens Araber i Ljungskile

 

  Ledamot:

  Marina Krstovic äger en arabvalack och bor i Göteborg med sin familj.

 

  Ledamot:

  Jeanett Davidsson, äger ett arabsto och bor mellan Stenungsund och Ljungskile med

  sin famlij

 

  Ledamot:

  Kathleen Olsson, äger stuteri Sweden Arabian Stud i Uddevalla tillsammans med Michael

  Olsson.

 

 

 

 

~ ~

 

Föreningen

Arabhäst i Väst

grundades

den 27 december 2008.

  ~ ~

 

 

 

Obs! Vi uppmanar alla medlemmar att skriva ut reklam-affischen och sätta upp den på lämpliga ställen, så att vi kan blir fler arabhäst-älskare i vår förening! Tack på förhand!

 

 

  

ARABHÄST I VÄST (AHV)

Stadgar

 

§1 Ändamål

 

AHV är en ideell förening som skall verka för att skapa arrangemang där Fullblods Araber samt Arab Partbreed (arabkorsningar med minst 50% arabblod och stamtavla) har möjlighet att delta för uppvisning, utställning, fölbesiktning och tävling där målet är att skapa uppmärksamhet för Arabens många användbarhetsområden och ett ökat intresse för fullblodsaraber.

Föreningen skall också arbeta för att främja aveln av rasen och fungera som rådgivande forum för uppfödare, stoägare och hingstägare.

 

§2 Verksamhet

 

Verksamheten inriktas på

-         att skapa arrangemang såsom utställningar, uppvisningar, fölbesiktningar och tävlingar

-         att arrangera kurser, clinic`s och träningar i förberedande och utbildande syfte för ovan nämnda arrangemang samt inom avelsområdet

-         att årligen arrangera ”Arabhästens Dag” någonstans i Bohuslän

 

§3 Organisation

 

AHV består av individuella medlemmar.

 

§4 Beslutande organ

 

AHV`s högsta beslutande organ är årsstämma (extrastämma) dessemellan är det den av årsstämman valda styrelsen.

 

§5 Medlemskap

 

Medlemskap erhålles av envar fysisk person som erlägger det medlemsbelopp som fastställes årligen av föreningens årsstämma. Medlemskapet erläggs i januari månad för att avse innevarande kalenderår och gäller ett år i taget.

Ny medlem erlägger avgift vid inträde i föreningen och därefter nästföljande års januari.

 

§6 Firmateckning

 

Föreningen tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen därtill utser.

 

§7 Verksamhetsår

 

AHV`s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§8 Revision

 

AHV´s räkenskaper och förvaltning granskas av en (1) revisor vald av årsstämman.

Årsstämman väljer också en (1) revisorssuppleant för denne. Revisor och suppleant väljes på ett år.

Räkenskaper och övriga för revisionen erforderliga handlingar överlämnas till revisorn senast den 1 februari och skall efter verkställd revision med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

 

§9 Rösträtt och röstberättigade

 

Familjemedlemskap berättigar till 1 (en) röst, vid enskilt medlemskap äger varje medlem över 15 år en (1) röst i föreningen. Röstberättigad medlem kan lämna skriftlig fullmakt med annan röstberättigad medlem att rösta för sig, dock endast 1 (en) fullmakt per fysisk person.

Med röstberättigad medlem avses medlem som erlagt medlemsavgift på det sätt som föreskrivs, föregående år och/eller senast två månader före stämman.

 

§10 Årsstämma

 

Ordinarie föreningsstämma skall avhållas varje år före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte utsändes av styrelsen per post, eller annat likvärdigt sätt, till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet.

Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid årsstämman skall skriftligen vara styrelsen för AHV tillhanda senast 25 dagar före mötet.

 

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för årsstämman.

2. Val av protokollförare för årsstämman.

3. Upprop och fastställande av röstlängd.

4. Fråga om stadgeenlig kallelse till årsstämman.

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera

    mötesprotokollet.

6. Val av två rösträknare / valkontrollanter.

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för

    gånget år.

8. Behandling av revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val på ett år av ordförande för AHV.

11. Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter samt

      suppleanter.

12. Val av stadgeenligt antal styrelseledamöter.

13. Val av stadgeenligt antal styrelsesuppleanter på ett år.

14. Val av revisor och revisorsuppleant, på ett år.

15. Val av stadgeenligt antal personer till valberedning och

      utse sammankallande i denna, på ett år.

16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för

      kommande verksamhetsår.

17. Inkomna ärenden (motioner), ingivna enl. den ordning som

      föreskrivs i §9.

18. Fastställande av årsavgifter.

 

§11 Extra stämma

 

Extra stämma kan sammankallas då styrelsen så finner erforderligt eller då det för uppgivet ärendes behandling påfordras av revisorer eller om minst 10% av röstberättigade medlemmar så begär. Kallelse skall ske i samma ordning som gäller för årsstämma. Beträffande rösträtt, ombud mm gäller samma bestämmelser som angivits för årsstämma.

 

§12 Stadgeändring

 

Förslag till ändring av stadgarna kan läggas av styrelsen eller från medlem genom styrelsen till årsstämman.

Beslut om ändring av stadgarna kan fattas antingen genom enhälligt beslut på ordinarie

årsstämma eller genom beslut på två på varandra följande stämmor med minst en månads

mellanrum, varvid ändringsförslaget på den sista stämman skall biträdas av minst 3/4 av

närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§13 Ekonomiskt ansvar

För AHV´s förbindelser häftar endast AHV´s tillgångar. Eventuell uppkommen vinst i

föreningens verksamhet skall fonderas eller föras över i ny räkning enligt årsstämmans beslut.

 

§14 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande jämte lägst 5 och högst 7 ledamöter som väljs på två år.

Vid varje årsstämman skall val av halva antalet styrelseledamöter ske.

(Vid första stämman väljes halva antalet ledamöter på två år och resterande på ett år, därefter

väljes årligen halva antalet ledamöter på två år.)

Ordförande väljes på ett (1) år.

Lägst 3 och högst 5 suppleanter väljs på årsstämman, för ett (1) år i sänder.

Valda ledamöter tillträder omedelbart.

Styrelsen konstituerar sig sedan själv.

Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter inklusive ordföranden är närvarande.

Vid lika antal avgör ordförandens röst.

Styrelsen kan kalla enskild person till adjungerad ledamot.

Adjungerad ledamot har yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.

 

§15 Styrelsens åligganden

 

Styrelsen skall förvalta AHV´s angelägenheter och ålägges bl. a. att:

1. Ägna uppmärksamhet åt allt som rör AHV´s verksamhet

   och dess ändamål.

2. Verkställa årsstämmans beslut.

3. Bereda ärenden som skall föreläggas årsstämman.

4. Handhava och ansvara för AHV´s tillgångar.

5. Avgiva erforderliga redovisningshandlingar för sist

    förflutet verksamhetsår.

6. Besluta om vem eller vilka som äger rätt att teckna AHV´s

    firma.

7. Vidtaga de åtgärder som enligt dessa stadgar åvilar

    styrelsen eller i övrigt är nödvändiga för en ändamålsenlig

    utveckling av AHV´s verksamhet.

8. Utse till övriga organisationer nödvändiga representanter

    och suppleanter.

9. Utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget.

 

§16 Valberedning

 

Valberedning väljs på årsmötet och skall bestå av tre (3) personer varav en (1) utses som

sammankallande.

 

§17 Uteslutande av medlem

 

Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig ovärdig att kvarstå i föreningen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått möjlighet att yttra sig, inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas. För beslut om uteslutning fordras 3/4 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning skall, inom tre dagar från dagen för beslutet, avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

 

§18 Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen erfordras beslut av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav den ena skall vara årsstämma.

För att besluta om föreningens upplösning måste minst 3/4 av föreningens närvarande medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet.

I händelse av föreningens upplösning, beslutar den sista stämman hur man ska förfara med

föreningens tillgångar.

 

  

 

 

Här nedan hittar du klickbara länkar:

 

Medlems kläder

 

Reklam-affisch

 

Nedladdningsbar logotype

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 Arabhäst i Väst                                                                                 Webbdesigner: Linda Fallqvist